คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
[ข่าวประชาสัมพันธ์] ประกาศ เรื่องแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปี 2559  วันที่ : 1 ก.ย. 2559 11:59:55 
สำหรับนิสิต และ อาจารย์ เรื่องแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปี 2559
โพสโดย : นิติพันธ์ สมปาน
[ข่าวประชาสัมพันธ์] ประกาศ ขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ   วันที่ : 8 ม.ค. 2559 10:16:03 
ขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
โพสโดย : นิติพันธ์ สมปาน
[ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอเชิญเข้าร่วมประเมินคุณลักษณะส่วนบุคคล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘   วันที่ : 24 ธ.ค. 2558 09:27:32 
ผ่านระบบออนไลน์ในระหว่างวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ – วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ เพื่อนำมาผลการประเมินดังกล่าวนำมาแก้ไข ปรับปรุงในด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โพสโดย : นิติพันธ์ สมปาน
[ข่าวประชาสัมพันธ์] ประชาสัมพันธ์โครงการ 2016 IYF World culture Camp Thailand  วันที่ : 22 ธ.ค. 2558 11:16:21 
โครงการ2016 IYF word culture Camp Thailand จัดโดยมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเยาวชนให้มีความเป็นผู้นำที่มีความสามารถในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นที่มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจต่อกระแสสังคมโดยผ่านทางการทำกิจกรรมในแค้มป์ ซึ่งจะทำเนินโครงการดังกล่าว ระหว่างวันที่ 28-30 มกราคม 2559 ณ หอประชุมธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
โพสโดย : นิวาท ทาพรหม
[ข่าวประชาสัมพันธ์] รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การออกแบบเซตของเล่นก่อนนอน สำหรับเด็กอายุ 3-4 ปี  วันที่ : 21 ธ.ค. 2558 11:06:49 
นิทรรศการโครงงานนิสิต ครั้งที่ 5 นายจตุรพล วงศ์สารสิน นิสิตสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 “การออกแบบเซตของเล่นก่อนนอน สำหรับเด็กอายุ 3-4 ปี” ในงานแสดงนิทรรศการโครงงานนิสิต ครั้งที่ 5 จัดขึ้นในวันที่ 4 ธันวาคม 2558 อาคารเรียนรวมหลังเดิม มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเป็นเวทีที่จัดขึันเพื่อให้นิสิตระดับปริญญาตรี ได้มีโอกาสนำเสนอและเผยแพร่ผลงานก่อนสำเร็จการศึกษา รวมที้งเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นิสิตได้แลกเปลี่ยนเรียนรุ้ที่จะพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศ ตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป
โพสโดย : นิวาท ทาพรหม
[ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอเชิญชมนิทรรศการการแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 4  วันที่ : 25 พ.ค. 2558 09:30:56 
ด้วยมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยความร่วมมือและการนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนกำหนดจัดการแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม - 2 สิงหาคม 2558 ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น 8 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โพสโดย : นิวาท ทาพรหม
[ข่าวประชาสัมพันธ์] การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ.2558  วันที่ : 25 พ.ค. 2558 09:21:52 
เพื่อให้นิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์นอกเหนือจากกการเรียนในชั้นเรียน นำไปสู่คุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ของมหาวิทยาลัย และเพื่อให้การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
โพสโดย : นิวาท ทาพรหม
[ข่าวประชาสัมพันธ์] กำหนดหลักเกณฑ์การใช้ผลภาษาอังกฤษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนังงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ  วันที่ : 21 พ.ค. 2558 10:09:27 
โพสโดย : นิติพันธ์ สมปาน
[ข่าวประชาสัมพันธ์] ประชาสัมพันธ์การประกวดสุดยอดภาพถ่ายกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  วันที่ : 21 พ.ค. 2558 09:44:28 
โพสโดย : นิวาท ทาพรหม
[ข่าวประชาสัมพันธ์] ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์สินเชื่อโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. เพิ่มเติม  วันที่ : 21 พ.ค. 2558 09:38:05 
โพสโดย : นิวาท ทาพรหม
[ข่าวประชาสัมพันธ์] เชิญร่วมโครงการประกวดวิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ดีเด่นแห่งปี 2558 (ตามเอกสารแนบ)  วันที่ : 19 พ.ค. 2558 13:24:29 
โพสโดย : นิวาท ทาพรหม
[ข่าวประชาสัมพันธ์] ออกแบบสื่อภาพนิ่ง Infographic  วันที่ : 19 พ.ค. 2558 10:05:18 
เชิญชวนน้องๆ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ทุกระดับชั้นทั่วประเทศ (ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้)
โพสโดย : นิวาท ทาพรหม