คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ยังไม่มีศิลปวิทยานิพนธ์/วิทยานิพนธ์เนื่องจาก หลักสูตรพึ่งเปิด ปี 2555