คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
- เอกสารการเงิน
ขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน  ปรับปรุงวันที่ : 25 พ.ค. 2558 16:08:52
จำแนกวัสดุครุภัณฑ์ 1  ปรับปรุงวันที่ : 25 พ.ค. 2558 16:04:14
จำแนกวัสดุครุภัณฑ์ 2  ปรับปรุงวันที่ : 25 พ.ค. 2558 16:04:45
แบบฟอร์มใบเสนอซื้อจ้าง ใบขอซื้อจ้าง   ปรับปรุงวันที่ : 25 พ.ค. 2558 16:02:14
ใบสำคัญรับเงิน  ปรับปรุงวันที่ : 25 พ.ค. 2558 16:00:50
ประกาศ-เรื่อง-ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  ปรับปรุงวันที่ : 25 พ.ค. 2558 16:00:06