คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

icon-adjust WE LOVE SAFA

University of Phayao

 

การรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561

โพสโดย : phakthima.va   : 11 ต.ค. 2560 14:09:13

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการสอบคัดเลือกผู้มีความรู้ความสาามรถพิเศษด้านศิลปะการแสดง

โพสโดย : นิติพันธ์ สมปาน   : 21 ต.ค. 2559 11:13:12

ประกาศ เรื่องแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปี 2559

สำหรับนิสิต และ อาจารย์ เรื่องแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์…

โพสโดย : นิติพันธ์ สมปาน   : 1 ก.ย. 2559 11:59:55

ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 7 อัตรา

โพสโดย : นิติพันธ์ สมปาน   : 19 พ.ค. 2559 10:53:27

ประกาศ ขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ

ขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ…

โพสโดย : นิติพันธ์ สมปาน   : 8 ม.ค. 2559 10:16:03

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาภายใต้ DUO-Thailand Fellowship Programe

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาภายใต้ DUO-Thailand Fellowship Programe

โพสโดย : ธิตินนท์ มณีธรรม   : 21 มิ.ย. 2559 10:28:24

หลักเกณฑ์การอุดหนุนโครงการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน 2559

โพสโดย : นิติพันธ์ สมปาน   : 16 ก.ย. 2559 11:40:23

ประกาศรับข้อเสนอโครงการคลินิกเทคโนโลยี (แผนงานถ่ายทอดเทคโนโลยีและแผนงานวิจัยและพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี) ประจำปีงบประมาณ 2560

โพสโดย : นิติพันธ์ สมปาน   : 15 ก.ย. 2559 11:02:59

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัยจากรายได้ระดับคณะ ปีงบประมาณ 2559

โพสโดย : นิติพันธ์ สมปาน   : 15 ก.ย. 2559 10:57:18

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาฝึกงานและรับเข้าทำงาน

เนื่องจากโรงแรมเรจินาและสนามกอล์ฟคลับ มีนโยบายในการส่งเสริมนักศึกษาที่ต้องการเข้ารับการฝึกงานและรับเข้าทำงานในสายงานที่ได้เรียรรู้เพื่อเพิ่มพูดความรุ้…

โพสโดย : นิวาท ทาพรหม   : 25 พ.ค. 2558 13:05:26

ประกาศ รับสมัครงาน จากบริษัท กานต์นิธิ จำกัด

การรับสมัครงานของบริษัท กานต์นิธิ จำกัด ขณะนี้้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการขยายธุรกิจ…

โพสโดย : นิวาท ทาพรหม   : 18 พ.ค. 2558 15:44:07

การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ.2558

เพื่อให้นิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์นอกเหนือจากกการเรียนในชั้นเรียน…

โพสโดย : นิวาท ทาพรหม   : 25 พ.ค. 2558 09:21:15

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีกรรมการคุมสอบไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ สาขาสถาปัตย์ฯ

โพสโดย : นิติพันธ์ สมปาน   : 28 เม.ย. 2558 10:16:35

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีกรรมการคุมสอบไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ

โพสโดย : นิติพันธ์ สมปาน   : 27 เม.ย. 2558 14:05:13

ภาพกิจกรรมคณะ