คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

หลักสูตรศิลปะการแสดง

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง

 
สาขาวิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยพะเยา

ศิลปะการแสดงนิพนธ์

ศรีบุษราคัม


 

แสงประทีปแห่งศรัทธา

แอ่วสาว ห้างโข่ง

ตุงแดง

นาคาสัตตภัณฑ์

หนองเอี้ยง

ดอกคำใต้

ชาวพะเยาร้อยดวงใจน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ศิลปะการแสดงนิพนธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ผู้ปิดทองหลังพระ

รำถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และรำวงมาตรฐาน

รำถวายพระพรมหาเทวะสตรีประทานพร

พิธีไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทย มหาวิทยาลัยพะเยา ปี 2559

รำถวายพระพร : พระกรณีฯ พระบารมีแห่งแผ่นดิน

รำถวายพระพร : พระบาทเจ้าเถลิงรัช ไทยพิพัฒน์วัฒนาสถาพร

รำถวายพระพร : เฉลิมพระชนมพรรษา ฉลองกฤษดา พระทรงชัย

รำเดี่ยวมาตรฐาน สาขาวิชาศิลปะการแสดง

งานปั่นฝ้าย สายบุญ จุลกฐิน อนาลโยทิพยาราม

การแสดงงานปั่นฝ้าย สายบุญ จุลกฐิน อนาลโยทิพยาราม

มหาวิทยาลัยพะเยา งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 14

การแสดงมหาวิทยาลัยพะเยา งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 14

ฟ้าชุ่มดิน

การแสดงภาคเหนืองานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ ๑๕

งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 14 ฮีตฮอยศิลป์ ถิ่นตักสิลา 

รำถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ จังหวัดพะเยา 2556

พราหมณียา วัธยายมนตรา อาศิรวาท

กิจกรรมรับการถ่ายทอดศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ไทย