คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

www.safa.up.ac.th

โทร.054-466666 ต่อ ...

--นักวิชาการศึกษา (ฝ่ายบริการการศึกษา) โทร.3362
--นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โทร.3362
--บุคลากร โทร.3364
--นักวิชาการบัญชีและการเงิน โทร.3364
--นักวิชาการศึกษา (ฝ่ายกิจการนิสิต) โทร.3361
--นักวิชาการพัสดุ โทร.3360
--เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โทร.3358
--นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โทร.3365