คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
   
  รศ.ดร.สมชาย   ศรีสมพงษ์  
  คณบดี  
นางสาวภัคธิมา   วรศิริ นายปวินท์   ระมิงค์วงค์ นางสาวปรียาชนก   เกษสุวรรณ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการประกันคุณภาพ 
 
นายปณิธาน   ประมูล นางสาวอาริสรา   นุกูล  
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสติ