คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
 

นางสาวปิยะนุช  แสงจันทร์ นางรัชดาภรณ์  จักรวัฒนา นางสาวจริญญา  ดวงเกิด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  (ติดต่อ 3358) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ติดต่อ 3362) นักวิชาการศึกษา - บริการการศึกษา (ติดต่อ 3362)
นายนิวาท  ทาพรหม นางสาววณษิภา  เมาคำลี นางสาววันวิสาข์  จำรัส
นักวิชาการศึกษา - กิจการนิสิต (ติดต่อ 3361) นักวิชาการการเงินและบัญชี (ติดต่อ 3364) นักวิชาการพัสดุ (ติดต่อ 3360)
นายกฤตยชญ์ วงษ์หาญ นายนิติพันธ์  สมปาน นายยุทธพงษ์  คชฤทธิ์
บุคลากร (ติดต่อ 3364) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ติดต่อ 3365) พนักงานขับรถ