คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


 


อาจารย์ชนกพร  อ้วนสุชาติ

ห้วหน้าสาขา

 


อาจารย์พสุ  สุวภาพ อาจารย์บรรเจิด  ศรีมูล อาจารย์นิลุบล  ปุระพรหม
รองหัวหน้าสาขาฝ่ายวิชาการ รองหัวหน้าสาขาฝ่ายกิจการนิสิต รองหัวหน้าสาขาฝ่ายวิจัย