คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


 


อาจารย์ชนกพร  อ้วนสุชาติ

ห้วหน้าสาขา

 


อาจารย์พสุ  สุวภาพ อาจารย์นิลุบล  ปุระพรหม อาจารย์บรรเจิด  ศรีมูล