คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

 

 

อาจารย์นคร  คำร้อง

หัวหน้าสาขา
 

อาจารย์กิตติ์ธเนศ  ศิริสุริยเสรี อาจารย์ธนพงศ์  เด็ดแก้ว อาจารย์ชลวิทย์  บุญจันทร์
รองหัวหน้าสาขาฝ่ายวิชาการ รองหัวหน้าสาขาฝ่ายกิจการนิสิต รองหัวหน้าสาขาฝ่ายวิจัย
   
อาจารย์สันติ  ศิริคชพันธุ์
หัวหน้าหอศิลป์