คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

 

 

อาจารย์ศราวุธ   จันทรขำ

หัวหน้าสาขา

อาจารย์รัตนะ  ตาแปง อาจารย์อภิญญา ขวานอก  อาจารย์ธนันยวรรณ ศรีทรัพโยทัย
รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการ รองหัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิต