คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

 

 

อาจารย์วรินทร์  รวมสำราญ

ห้วหน้าสาขา

 
อาจารย์สุธี  เมฆบุญส่งลาภ อาจารย์อรทัย  มหาวรรณ อาจารย์พันธพัฒน์  บุญมา
รองหัวหน้าสาขาฝ่ายวิชาการ รองหัวหน้าสาขาฝ่ายกิจการนิสิต รองหัวหน้าสาขาฝ่ายวิจัย
อาจารย์อัมเรศ  เทพมา อาจารย์ภัคธิมา  วรศิริ อาจารย์สาวิตรี  นุกูล
อาจารย์อาริสรา  นุกูล อาจารย์ปณิธาน  ประมูล อาจารย์ไพศาล  ลาภเจริญ
อาจารย์ดุจฤดี  มรรคประเสริฐ อาจารย์อัศนัย  เล่งอี้ อาจารย์ปัณณพงศ์  กุลพัฒน์เศรษฐ
 
อาจารย์เกียรติศักดิ์  ใจสะอาด อาจารย์วณิชญา  ถนอมพลกรัง