คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

 

 

อาจารย์สุธี  เมฆบุญส่งลาภ

ห้วหน้าสาขา

 
อาจารย์ปัณณพงศ์  กุลพัฒน์เศรษฐ อาจารย์เกียรติศักดิ์  ใสสอาด อาจารย์ดุจฤดี  มรรคประเสริฐ
รองหัวหน้าสาขาฝ่ายวิชาการ รองหัวหน้าสาขาฝ่ายกิจการนิสิต รองหัวหน้าสาขาฝ่ายวิจัย
อาจารย์อัมเรศ  เทพมา (ลาศึกษา) อาจารย์ภัคธิมา  วรศิริ อาจารย์สาวิตรี  นุกูล
อาจารย์อาริสรา  นุกูล อาจารย์ปณิธาน  ประมูล อาจารย์ไพศาล  ลาภเจริญ
อาจารย์พันธพัฒน์  บุญมา อาจารย์อัศนัย  เล่งอี้ อาจารย์อรทัย  มหาวรรณ
 
อาจารย์วรินทร์  รวมสำราญ อาจารย์วณิชญา  ถนอมพลกรัง