คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์เป็นผู้สืบสาน เสริมสร้าง ผลิตบัณฑิตและผลงานวิจัยที่มีคุณภาพด้านศิลปกรรม บูรณาการความรู้ร่วมกับชุมชน เป็นที่ยอมรับในกลุ่มประเทศอาเซียนพันธกิจ
1.จัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อสังคมเน้นการอยู่และเรียนอย่างมีความสุข (Live and Learn)
2.ทาการวิจัยที่เน้นการสืบสานและสร้างสรรค์ศิลปกรรมเคียงคู่ชุมชนโดยมุ่งเน้นประโยชน์เพื่อสังคมทั้งทางกายภาพ และจิตวิญญาณ
3. บริการวิชาการโดยการบูรณาการร่วมกับชุมชน
4. สืบสานภูมิปัญญาทานุบารุง ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและยึดมั่นในธรรมาภิบาล