คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ปรัชญา : ปัญญาสร้างสรรค์สังคม
ปณิธาน : สร้างสรรค์ พัฒนาองค์ความรู้ เคียงคู่ชุมชน เพื่อผลิตผล องค์ความรู้สู่สากล