คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
 

 

อาจารย์นิธิศ  วนิชบูรณ์

หัวหน้าสาขา

 

 
อาจารย์ปวินท์  ระมิงวงศ์ อาจารย์เอกพงษ์  เรือนอุ่น อาจารย์ชาญคณิต  อาวรณ์
รองหัวหน้าสาขาฝ่ายวิขาการ รองหัวหน้าสาขาฝ่ายกิจการนิสิต รองหัวหน้าสาขาฝ่ายวิจัย
อาจารย์ศุลีพร  คำชมภู อาจารย์ทวี  เสรีวาศ อาจารย์ปรียชนก  เกษสุวรรณ
อาจารย์พัชราภรณ์  ลือราช (ลาศึกษา) อาจารย์ธเนศ  ไข่แก้ว อาจารย์วีรดา  บัวบังใบ
 
อาจารย์อารยา  รวมสำราญ ดร.ธงไทย  วงศ์วิชัย