คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
 
คณะสถาปัตยกรรมศาตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ก่อตั้งตามมติสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2553 ในปีการศึกษา 2553 เปิดสอนหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บันทิต 
ในสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นการเรียนการสอนแบบ 2 ภาคการศึกษา ณ.อาคาร ที่ทำการชั่วคราวคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
อาคารเรียนรวมหลังเดิม ใช้สีประจาคณะ คือ สีซิลเวอร์ ตราประจาคณะใช้ตราพระพิฆเนศ ประทับบนหลังหนู พระหัตถือ บ่วงบาศ มะม่วง งาช้างและกระบอง 
ในปีการศึกษา 2555 ได้มีแผนการเปิดหลักสูตร เพิ่มเติม จานวน 7 สูตร ในสองสาขาวิชาประกอบด้วย สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และสาขาศิลปกรรมศาสตร์